Copyright

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website Gifts & More .

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Gifts & More te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Gifts & More geeft u daarmee aan onderstaande Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden Gifts & More is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Gifts & More te ontzeggen.

3.Wijziging
Gifts & More is te allen tijde gerechtigd de informatie op Gifts & More en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gifts & More adviseert u Gifts & More en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Gifts & More
Op de door Gifts & More aangeboden producten zijn de voorwaarden van Gifts & More van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Gifts & More worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Gifts & More). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Gifts & More zijn de voorwaarden van Gifts & More respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Gifts & More of haar partner geleverde deel van het pakket. Gifts & More streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Gifts & More de informatie op Gifts & More met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Gifts & More bevat hyperlinks naar websites van andere dochters . Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Gifts & More kan hyperlinks naar websites van partners van Gifts & More en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Gifts & More is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Gifts & More deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Gifts & More en alle informatie op deze website berusten volledig bij Gifts & More , haar partners en adverteerders. Gifts& More behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Gifts & More, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Gifts & More geldt: © 2007 Gifts & More, Nederland.

7. Informatie
Gifts & More en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Gifts & More zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Gifts & More. Het is niet toegestaan informatie die van Gifts & More wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Gifts & More verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Gifts & More te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Gifts & More te kunnen raadplegen of Gifts & More in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Gifts & More te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Gifts & More worden ontsloten. Bovendien is het verboden Gifts & More - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Gifts & More voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Gifts & More spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Gifts & More achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Gifts & More te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Gifts & More staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Gifts & More is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Gifts & More sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Gifts & More, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Gifts & More of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Gifts & More, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Gifts & More te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gifts & More

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Gifts & More gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Gifts & More worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  Zwolle.